OTIS OVFR03B-402 KBA21310ABF2

OTIS OVFR03B-402 KBA21310ABF2、100%中国のJABIL社が製造したOTIS Chinaの100%新品、オリジナル、品質保証、1年間の保証期間。

制品の詳細

OTIS OVFR03B-402 KBA21310ABF2、100%中国のJABIL社が製造したOTIS Chinaの100%新品、オリジナル、品質保証、1年間の保証期間。


OTIS OVFR03B-402 drive

OTIS OVFR03B-402 inverter


引き合い